Verdens Gang udfordrer læserne...

Tirsdag 28. december 2021 kl. 11:33

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Verdens Gang udfordrer læserne...
Verdens Gang: EN RI(G)SRET FØR JUL Denne gang vil jeg udfordre mine læsere med lidt tungt fordøjeligt stof…

Den 13. december 2021 klokken 13.00 faldt dommen i rigsretsagen mod Inger Støjberg.

Rigsretssager siden 1849

•Anders Sandøe Ørsted. Frifundet.
•Frederik Ferdinand v. Tillisch. Frifundet.
•Christian Albrecht Bluhme. Frifundet.
•Anton Wilhelm Scheel. Frifundet.
•Christian Frederik v. Hansen. Frifundet.
•Grev Wilhelm Carl Eppingen Sponneck. Frifundet.
•Steen Andersen Bille. Frifundet.

Ved den første Rigsretssag siden 1910 blev Erik Ninn Hansen i 1995 idømt fire måneders betinget fængsel for brud på Ministeransvarlighedsloven, idet rigsretten fandt, at det var ulovligt, at han som minister gennemtvang et stop for familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget.

En minister er ansvarlig for den måde, han eller hun forvalter sit embede på. Hvis der er mistanke om, at en minister har overtrådt de regler, der gælder for ministerens embedsførelse, i grundloven eller lovgivningen i øvrigt, kan regeringen eller Folketinget kræve, at vedkommende skal stilles for Rigsretten.

Ministres retlige ansvar er nærmere bestemt i en særlig lov, der hedder Ministeransvarlighedsloven. Lovens § 5 har følgende ordlyd:
»§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.«

25 af 26 dommere enige
Netop forsætlighed har været et afgørende argument i domfældelsen og strafudmålingen over Inger Støjberg. Dommen var meget klar. Ud af 26 dommere, dømte de 25 hende skyldig.

Rigsretten bestod af 13 højesteretsdommere og 13 politisk valgte medlemmer, udpeget af politiske partier i Folketinget; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten.

Rigsrettens politisk valgte medlemmer udpeges hvert 6. år, og for hvert af de politisk udpegede rigsretsmedlemmer vælges der også 2 stedfortrædere. De politisk valgte medlemmer skal sikre, at politisk sagkundskab også kommer til at tælle med i sager mod ministre. De rigsretsmedlemmer, som Folketinget udpeger, må dog ikke samtidig være folketingsmedlemmer.

Forhenværende minister Inger Støjberg var ved Rigsretten tiltalt for overtrædelse af Ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 hvorefter der i et antal sager blev adskilt ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvor mindst den ene part var under 18 år, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Sagerne var ikke blevet individuelt behandlet. Flertallet af dommerne i Rigsretten (25 ud af 26 dommere) fandt, at det var bevist, at Inger Støjberg den 10. februar 2016 besluttede, at der skulle gælde en indkvarteringsordning uden mulighed for undtagelser, således at alle asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvor den ene var en mindreårig på 15-17 år, skulle adskilles og indkvarteres separat på hver sit asylcenter.

Det har sendt chokbølger gennem Christiansborg og de politiske kommentatorer, at Inger Støjbergs dom var ubetinget; hun skal 60 dage i fængsel. Det kan selvfølgelig diskuteres om det er en hård eller en mild dom, MEN med det klare flertal blandt dommerne må den siges at være RETFÆRDIG. Ingen plads til konspirationsteorier her, tak.

Godt for demokratiet
Det er godt for demokratiet, at det klart er tilkendegivet, at en minister ikke kan “ føre korstog mod barnebrude “, udefra devisen om, at målet og den gode sags tjeneste helliger midlet!!
Jeg håber, at dommen sætter nye standarder i Folketinget og i de politiske partier.

Et flertal i Folketinget har den 21. december vedtaget, at Inger Støjberg er uværdig til at fortsætte i Folketinget og paradoksalt nok går hendes mandat til de Konservative, fordi hendes suppleant, Gitte Willumsen har skiftet parti.

Hun er 54 år gammel og sidder i øjeblikket i byrådet i Silkeborg Kommune, og har tidligere repræsenteret Venstre i Folketinget som midlertidig stedfortræder for Thomas Danielsen, der var på barsel i begyndelsen af 2020.

Jeg undrer mig over, at socialdemokraterne var så længe om at gøre deres stilling op. Lurer frygten for en kommede Rigsret sag mod landets statsminister?

Inger Støjberg har dog under alle omstændigheder lov til efter udstået straf at stille op til Folketinget igen……

Af Aksel Wolter

© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Stor katteudstilling i Haslev i weekenden
- Tre lokale verdensmestre
- Kommunemesterskab afgjort
- Babysalmesang i kirken
- Pragtfuld Crazy Night
- Det er vildt sjovt...
- Og prisen gik til Faxe Madhus
- Naomi er ny museumsinspektør
- Pragtfuldt rotræf i Faxe Ladeplads
- Kultursalonerne er klar
- Stor musik i kirken
- Venner gennem 70 år
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst