Til Ole Vive, Michael Rosendahl og Knud Erik Hansen

Tirsdag 9. juli 2019 kl. 15:32

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Til Ole Vive, Michael Rosendahl og Knud Erik Hansen
Indlæg af:
Fl. Duus Mathiesen
Møllevej 54
Kongsted

Overordnet kommentar til jer 3: Drop partitaktikken - forhold jer til realiteterne og den enkelte borgers retssikkerhed!

Jeg har nøje læst de seneste dages indlæg i Dagbladet om spildevand.
Stor læserros til Dagbladet for at løfte denne sag frem i lyset.

Mit vidensgrundlag i forhold til Faxe Kommunes administration er i denne sag baseret på mit flerårige arbejde i vandrådssammenhæng for en landsdækkende grøn organisation.

Jeg har oplevet jf. officielt referat, at den konservativt valgte formand for Vandråd Østersøen til sidst måtte udtale klar kritik af Faxe Kommunes administration.
I har som politikere ikke fulgt op på dette!

Jeg har forgæves forsøgt at få svar fra Ole Vive og gruppeformanden.
Til Knud Erik Hansen - Du anfører taktisk smart til slut, at du følger den samme lovgivning som resten af landet . Ja KNE, hertil skal så bemærkes, at lovgivningen generelt er en rammelovgivning som udstikker lokale rammer for handlemuligheder i byrådet - akkurat som kommunerne jo evindeligt kræver.

Mit konkrete spørgsmål til dig er så: Hvorledes kan eksempelvis Slagelse Kommune så fuldt lovligt efter en kompetent faglig rapport fastslå 750 meters kriteriet - som altså vel at mærke med din politiske opbakning ikke respekteres i Faxe Kommune. Der er flere eksempler på sådanne forskelle, som vel må fortolkes som værende mere politisk bestemt end fagligt begrundet - idet ihvertfald Faxe Kommune ikke har redegjort fyldestgørende fagligt herfor.

Andre eksempler: Jeg er vidende om en konkret sag hvor administrationen pludselig undervejs og uden varsel i en udredning baseret på sporstofundersøgelse ændrer reference i forhold til renseklasse. Altså et indiskutabelt eksempel på en fagligt uklar sagsforberedelse ved påbudsudstedelsen.

Ydermere i klar strid med ordlyden af den interne administrative instruks for administrationen om information/samarbejde med berørte lodsejerpart, så er jeg fra en konkret sag ligeledes vidende om, at en ny sagsbehandler uden varsel foretager en NY sporstofundersøgelse, denne gang punktvis fordelt nedstrøms over en flere kilometer lang strækning frem til recipienten. Den faglige korrekthed jf. regelgrundlaget heri er i høj grad et åbent spørgsmål - og ikke mindst retssikkerhedsmæssigt henset til, at der i den konkrete sag er flere ejendomme med udløb til traceen frem mod recipienten.

Som forholdene efterhånden afdækkes, så tyder mere og mere på, at spildevandssagen i relation til spredt beliggende bebyggelser i det åbne land i forhold til borgernes retsstilling i forrige byrådsperiode under Knud Erik Hansens politiske ledelse sammen med daværende TMU Formand og 1.viceborgmester ikke er blevet ofret tilstrækkelig opmærksomhed.

KNE henviser til sporstofundersøgelser; men sandheden er jo, at dette værktøj ikke var på bordet i forrige byrådsperiode og først efter næsten 2 år inde i nuværende periode implementeret af administrationen. Som jeg har forstået det, så er der da tillige i Næstved Ret afsagt dom baseret bl.a. på vidneudsagn fra en kommunal medarbejder - vel at mærke uden at sportstofundersøgelsesproblematikken har været inddraget fra kommunens side i retten.

Spørgsmålet der i dag trænger sig på er, om ikke der i de allerede afsluttede sager foreligger eksempler på, at påbudsgrundlaget fagligt/teknisk ikke har været korrekt?


Men tilbage til mit overordnede standpunkt - retssikkerheden.
Den ansvarlige myndighed - her Faxe Kommune - må sørge for at gøre sit hjemmearbejde fyldestgørende før politiet ulejliges.

Se bare på det aktuelle eksempel med politiets teledata, hvor den nytiltrådte justitsminister meget rigtigt nu har krævet en tilbundsgående undersøgelse.
Der er klare paralleller imellem teledatasagen og den aktuelle påbudsforvaltning for spildevand i Faxe Kommune.

I begge sager foreligger der en af den ansvarlige myndighed selvudført kontrol der indikerer, at der kan være store fejl i grundlaget for domfældelse/politianmeldelse.

Den af Faxe Kommune selvstændigt udførte rapport som fremlagt nu offentligt viser jo klart, at den faglige sikkerhed i Faxe Kommunes administration indtil nu ikke har været god nok.

Hvorfor Ole Vive, Michael Rosendahl og Knud Erik Hansen vil I fortie disse kendsgerninger ovenikøbet fremlagt af administrationen selv under fagdirektøransvar af kommunaldirektøren?


Jeg undres over hvorfor I ikke vil vise samfundssind og spare det i forvejen belastede politi med så mange sager hvis opklaring nu må formodes at blive yderligere kompliceret.

Jeg finder da, at politiets ressourcer var bedre anvendt nu og her til at sikre mod eksempelvis de mange tyverier i Faxe Kommune.


Hvorfor vil I ikke vise ansvarlighed som kommunal myndighed og ganske enkelt formelt meddele politimyndigheden, at ifølge en udført stikprøvekontrol så kan det ikke udelukkes, at der foreligger ikke uvæsentlige faglige/tekniske fejl i grundlaget for rejsningen af politisagerne overfor den enkelte borger.

Faxe Kommunes byrådsflertal må da i decentraliseringens navn tage ansvar og vedstå sit samfundsansvar som lokal myndighed med ikke unødigt at belaste politiet med en række sager, som måske viser sig at være fejlagtigt politianmeldt.

Og for lige at sætte sagen i relief. Jeg har forespurgt Borgerrådgiveren og fået som svar, at Borgerrådgiveren ikke har mulighed for at gå ind i sagen, da den formelt via politianmeldelsen er overgået til en anden myndighed (politiet).

Hvorfor viger I som ansvarlige politikere udenom, at Faxe Kommune skal udføre sit faglige myndighedsarbejde fyldestgørende og først herefter når der ikke er nogen faglig/teknisk tvivl om sammenhængen - så kan/skal kommunen politianmelde borgeren.

At køre videre med den nuværende kurs udstukket af ovenstående byrådsmedlemmer fører til mere bureaukrati og non produktiv ressourceanvendelse i det offentlige apparat og det burde Faxe Byråd ikke bidrage til med den faktuelle viden kommunens administration nu selv har lagt på bordet.

Så drop partitaktikken tag ansvar som folkevalgte og respekter borgernes retssikkerhed - også i Faxe.

Det vil også gavne vandmiljøet i forhold til Faxe Kommunes efterslæb på dette konkrete punkt!


© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Lægens bord
- Mere trafikpolemik
- Magtens tredeling stinker i det åbne land
- Mere støtte til lokalaviser er nødvendig
- DF-virkelighedsforvanskning? Døm selv…
- Udligningsreform med mangler
- Socialdemokratisk trafikpolemik eller DF-virkelighedsforvanskning?
- Den økonomiske situation i Faxe Kommune
- Socialdemokratisk trafikpolemik
- Øgede udgifter på skoleområdet
- Økonomi og frugtsalat
- Dårlig økonomi i Faxe Kommune
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst