Spildevand - spørgsmål til kommunaldirektøren

Fredag 5. oktober 2018 kl. 15:35

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Spildevand - spørgsmål til kommunaldirektøren
Indlæg af:
Fl. Duus Mathiesen
Møllevej 54
Kongsted


Foranlediget af de 2 seneste læserbreve fra H.R. Aakast(V) og Camilla Meyer(A), som er uforståelige i relation til sagens substans finder jeg det relevant at stille følgende spørgsmål til Faxe Kommunes administration ved kommunaldirektøren:

Under henvisning til kommunaldirektørens ansvar vedrørende den formelle forberedelse af dagsordenen til byrådets møder, skal undertegnede lodsejer i Faxe Kommune anmode om en redegørelse for følgende:

Den 29. august 2018 traf Teknik- og Miljøudvalget (TMU) beslutning, jf. dagsorden pkt. 132 vedrørende sagen: Revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land.
Sagen blev efter afstemningerne på TMU mødet af Finn Hansen(A) løftet til Byrådet.
Det fremgår af foreliggende officielle referater, at administrationens tilforordnede til TMU mødet efter den politiske behandlings afslutning har påført referatet følgende forbehold, citat:

Det er administrationens klare overbevisning, at det stillede forslag om, at afstand til recipienten er afgørende og deraf følgende annullering af påbud, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og domsafsigelserne på området.

Kommentar: Dette forbehold er i sin ordlyd meget uklart bla. fordi der ikke specifikt refereres til hvilke domsafsigelser der lægges til grund, hvilket er væsentligt, da der i øjeblikket verserer sager vedrørende spildevandsproblematikken som er afgjort ved 1. instans; men anket til næste instans, eksempelvis Østre Landsret. Hvis det er disse verserende retssager administrationen har lagt til grund, så foreligger der en klar og alvorlig fejl, idet administrationen selvsagt ikke kan lægge endnu ikke afgjorte sager i retssystemet til grund for et så indgribende retligt forbehold, som udmeldt ifølge det officielle referat. Hertil kommer, at Faxe Kommunes administration burde have forholdt sig til den praksis, som nu efter en teknisk undersøgelse af et anerkendt ekspertfirma benyttes i Slagelse Kommune. Hvilke forhold i Faxe Kommune skulle begrunde en så fundamental forskel i spildevandsadministrationen? Det skylder Faxe administrationen da Byrådet og borgerne en nærmere forklaring på!

Herefter fremlægges sagen ad dagsorden pkt. 139, Byrådsmødet den 13-09-2018.
Sagens tidsmæssige forankring er således, at der er hengået 12 arbejdsdage fra sagens behandling i TMU til behandlingen i Byrådet.
Hertil kommer hvilket jeg ikke kan se præcist ud fra det foreliggende referat, at det må formodes, at Faxe Kommunes administration i nogen tid forud for TMU mødet har været bekendt med det ad dagsordenen fremlagte revisionsforslag.
Det fremgår intetsteds ad dagsorden/sagsfremstilling eller mødereferat af byrådsmødet samt TV transmissionen af selve forhandlingen i Byrådet, at der på nogen måde fra administrationens side er foretaget supplerende analyse eller juridisk uddybning i forhold til ordlyden af det af administrationen i forbindelse med TMU mødet anmeldte uklare retlige forbehold.


Henset til, at det af administrationen ifølge TMU mødereferatet udmeldte retlige forbehold i sin konsekvens har vist sig at være af vidtrækkende betydning samt det forhold, at ordlyden af administrationens retlige forbehold i juridisk forstand må karakteriseres som mangelfuldt, er det overraskende, at der ikke fra kommunaldirektørens side er sket en konsolidering af forbeholdet i sagsfremstillingen til Byrådet, eksempelvis jf. tidligere praksis i form af et notat. Dette er som det fremgår af referaterne ikke tilfældet. Intet er foretaget.


Det springer i øjnene, at der er et konkret parallelt fortilfælde endog i spildevandssagen tilbage fra den nuværende plans vedtagelse i Byrådet. I denne forbindelse var der også dengang en diskussion om lovmedholdelighed udmeldt af kommunaldirektøren direkte i mødet, hvilket foranledigede den daværende borgmester til at anmode administrationen om en redegørelse, som blev tilstillet daværende Byråd i form af et særskilt notat.

Herefter er spørgsmålet:
1. Hvorfor denne forskel i sagsbehandlingen og sagsforberedelsen til Byrådet?
2. Der foreligger klare retningslinier for at juridiske tvivlsspørgsmål skal klarlægges før der politisk kan træffes retsgyldig beslutning i Byrådet. Hvorfor har kommunal direktøren som ansvarlig for formalia ikke sikret, at dette er sket i denne sag?

Ud fra et retssikkerhedssynspunkt ser jeg frem til svaret.


© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kære landmand...
- Ret til tidligere pension
- Hvor er Danmark på vej hen? Set fra en vælger
- Stem på Tanja Larsson – den eneste folketingskandidat, der bor i Faxe Kommune
- Et Danmark, vi kan være bekendt
- Borgerlighedens parti - svar til Eli Jacobi Nielsen
- Valgforurening
- Hvad har den japanske pileurt gjort?
- Fasthold tilskuddet til friskolerne
- Socialdemokratiet ønsker en stærk folkeskole
- Mange protester mod regulativet om høns og fugle i Faxe kommune
- Hr. Rasmussen svigter Europa
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst